جمعه 12 بهمن‌ماه سال 1386
جدیدترین نامه پروانه به شمع...
نفسم سوخت.دلم سوخت.پر و بالم سوخت


کاش پروانه شدن این همه آداب نداشت

من...


واسه رگبار واسه بارون چتر دستاتو میخوامواسه برف زمستون تب حرفاتو می خوامواسه تموم عمر پیشم بمونمن تو رو هر روز می خوام حتی نه یه روز در میونواسه وحشت از سیاهی برق چشماتو می خوامواسه بی گناهی حرف لبهاتو می خوامچی می خوای صدای التماسمو که عاجزانه میگه پیش من بمونچی می خوای شکستن غرورمو شاید بشی هم آشیونباشه میگم با التماس هر روز نه یک روز در میونگل یخ اگه بی همزمون نبود به خدا یخ نمی زدآدم خوب که یهو بدنمیشد سری به دوزخ نمی زداگه عشق سری میزد به آدما کسی سیاه بخت نمی شدزندگی سخت نمی شد...


من تو رو هر روز می خوام حتی نه یه روز در میون.