یکشنبه 14 بهمن‌ماه سال 1386
ساده مثل سهراب
ریگی از روی زمین برداریم

وزنِ بودن را احساس کنیم

پرده را برداریم

بگذاریم که احساس هوایی بخورد

روی ترِ باران به بلندای محبت برویم

در به روی بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم

ساده باشیم

ساده باشیم

چه در باجه بانک

چه در زیر درخت