یکشنبه 14 بهمن‌ماه سال 1386
آب، اگر از سر نگذشته باشد
باران ببار

ببار و خیابان ها را غرق کن

بر سر چهار راه

در انتظار نوحیمباران ببار و تنگ حوصلگی مکن

آب،اگر از سر نگذشته باشد

کشتی نوح

نخواهد رسیدنوح خواهد آمد

و کبوترش را

بر میدان ها و اداره های دفن شده در طوفان

رها خواهد کرد

تا بر بانک ها بنیشد

و از رستگاری خبر می آوردقدری شتاب کن باران

ببین

دلال های چوب

چگونه به هر سوئی می دوند و عرق می ریزند

باران

ببار و خیابان ها را غرق کن

و فقط لامپ ها را نپوشان

که چهره نوح را ببینیم

ما از جماعت کشتی

فقط ابلیس را می شناسیم.