یکشنبه 14 بهمن‌ماه سال 1386
لیلی من...
دیریست که

از روی دل آرای تو دوریم

محتاج بیان نیست

که مشتاق حضوریمتاریک و تهی پشت و پس آینه مانده ایم

هرچند که

همسایه آن چشمه نوریم