X
تبلیغات
زولا
جمعه 12 بهمن‌ماه سال 1386
حکایت عشق...
عشق تنها آزادی در دنیاست زیرا چنان روح تعالی می بخشدکه قوانین بشری و پدیده های طبیعی مسیر آن را تغییر نمی دهدمحبوبم اشک هایت را پاک کن زیرا عشقی که چشمان ما را گشودهو ما را خادم خویش ساخته موهبت صبوری و شکیباییرا نیز به ما ارزانی می دارد. اشک هایت را پاک کن وآرام بگیرزیرا ما با عشقی میثاق بسته ایم وبرای ان عشق است کهرنج نداری درد جدایی و تلخ بی نوایی را تاب می آوریمزندگی بدون عشق به درختی می ماند بودن شکوفهعشق بدون زیبایی به گل هایی می ماند بدون رایحهزندگی ، عشق و زیبایی یک روحند در سه بدنکه نه از یکدیگر جدا میشوند و نه تغییر می کنندخطاست اگر بیندیشیم عشق حاصل مصاحبت دراز مدتو با هم بودنی مجدانه است عشق ثمره ی خویشاوندیروحی است و اگر این خویشاوندی در لحظه ای تحققنیابد در طول سالیان و حتی نسل ها نیز تحقق نخواهد یافتفقط عشق آدم کور است که نه زیبایی را درک می کند و نه زشتی راعشق وقتی دچار غم غربت باشد از حساب زمانو هیاهوی آن ملول می گرددعشق میزبانی مهربان است گر چه برای مهمان نا خواندهخانه ی عشق سراب است و مایه خندهعشق از ژرفای خویش آگاه نمی شود مگر زمان جداییعشق در ردای افتادگی از کنارمان می گذرد اما مامی ترسیم و از او می گریزیم یا در تاریکی پنهان می شویمیا اینکه تعقیبش می کنیم و با او دست به شرارت می زنیمعشق رازی است مقدس برای کسانی که عاشقندعشق برای همیشه بی کلام می ماندداما برای کسانی که عشق نمی ورزندعشق شوخی بی رحمانه ای بیش نیستحتی عاقل ترین مردمان نیز زیر بار سنگین عشق خم می شونداما به راستی عشق به سبکی و لطافت نسیم خوش استعشق واژهای است از جنس نور که با دستیاز جنس نور بر صفحه ای از جنس نور نوشته می شودعشق همانند مرگ همه چیز را دگرگون می کندنخستین نگاه معشوق به روح ازلی می ماندکه بر سطح آب روان شد ،بهشت و جهنم را همه چیز موجود استآفرید سپس گفتهنگامی که عشق دامن می گسترد کلام خاموش می شودآدمیان محصول عشق را تنها بعد از غیبت یارو تلخی صبر و تیرگی یاس درو خواهد کردای عشق که دستان خداییت بر خواهش های من لگام زدهو گرسنگی و تشنگیم را تا وقار افتخار بالا برده مگذارتوان و استقامتم از نانی تناول کند و یا شرابی بنوشد کهخوشتن ناتوانم را وسوسه می کند بگذار که گرسنه ی گرسنه بمانمبگذار از تشنگی بمیرم و هلاک شوم پیش از آن که دستیبر آورم و از پیا له ای بنوشم که توان را پر نکرده اییا از ظرفی بخورم که توان را متبرک نساخته ای