سه‌شنبه 9 بهمن‌ماه سال 1386
بزرگان ما چه می گویند؟
حضرت محمد: آینده نگری نیمی از معیشت است

آلوفن بیسمارک: هنگام ازدواج بیشتر با گوشهایت مشورت کن تا با چشم هایت

کارل سندبرگ: هر واقعه ای در آغاز به صورت یک رویاست

جاحظ: هر نوشته ای ارزش یکبار خواندن را دارد

کاترین پاندر: هر کس با عشق الهی متحد شود اندکی از بهشت را در زمین می آفریند

حضرت محمد: زیبایی شخص در گفتار اوست

امام علی (ع):قلبهای خودرااز کینه های نهانی پاک کنیدچه آن یک بیماری مهلک همانند وبا است.

پیامبر(ص):عزت مردم با ایمان دربی نیازی از مردم است آزادی وشرافت درپرتو قناعت به دست می آید .

گوته:کسی شایسته آزادی است که هرروز بتواند به هوسهای خود چیره شود.

کانت : اگر از انسان امید وخواب گرفته شود بدبخت ترین موجود روی زمین است .

کنفوسیون:چنان زندگی کن که وقت مردن آرزو خواهی کرد و با هر کسی چنان رفتار کن که از او توقع داری.

امام حسین(ع): اگر دین ندارید لااقل دردنیای خویش آزاده باشید.

شکسپیر: از دست دادن امیدی پوچ و آرزویی محال ، خود موفقیت و پیشرفت بزرگی است.

اسمایلز:هرکس درطلب خیرو سعادت دیگران باشد بالاخره سعادت خویش را هم به دست خواهد آورد .

www.tesviper.blogsky.com
بتهون:همواره تقوی را به کودکان خودتوصیه کنید تنها تقوی عامل خوشبختی است نه پول.

کانت:چنان باش که بتوانی به هرکس بگوئی مثل من رفتار کن .

چخوف:انسان باید از هر حیث چه ظاهر و چه باطن آراسته باشد.

اسمایلز:اشخاص عاقل و با اخلاق هرگز کلامی برزبان نمی آورندکه احساسات دیگران را جریحه دار سازند.

گوته : پیروزی و پیشرفت ملک بلا منازع کسانی است که دارای استقامت و ثبات قدم باشند .

شاندل:بکوش که عظمت درنگاه تو باشد نه درآنچه که بدان می نگری.

هوگو:امید درزندگانی بشر آنقدر اهمیت دارد که بال برای پرندگان.

امام علی(ع):امید وارترین مردم کسی است که اگر نقصی درکارش پدیدآید بی تأمل درراه اصلاحش بکوشد.

ولتر: آزادی چتری است شبیه سلامتی ، این دورا تا از دست نداده ایم قدرشان رانمی شناسیم.

داستایوفسکی:برای انسان نعمتی از این بهتر نیست که به تعهدات خود سرتسلیم فرود آورده و مزه عظمت آن را بچشد.

هیکل آنژ:بهترین دستور زندگی این است که انسان اعتماد به نفس داشته باشد و درپرتو سعی و جدیت به منزلتی برسد.

افلاطون:بی صبری شخص را از هیچ رنجی نمی رهاند بلکه درد جدیدی برای از پا درآوردن شخص بوجود می آورد.

ابو سعید ابی الخیر: خلق ازآن دررنجند که کارها را پیش از وقت طلب می کنند.

امام علی(ع):با دنیا مدارا کن و حوادث روزگار رابه خونسردی و سنگینی بپذیر تابر مراد خود پیروز شوی .

ناپلئون :دردنیا خفتگانی هستند که بیداریشان همچوبیداری اژدها وحشتناک است.

ویکتور هوگو:بدیهای اجتماع به دست ما ساخته شده است و به جای ناله جای آن دارد که درصدد رفع آن برآئیم.

کنفوسیون:اگر مردم مرا نشناسند غصه نخواهم خورد ، ولی اگر من مردم را نشناسم افسرده خواهم بود.

رسول اکرم(ص):نمی توان همه را به مال راضی کرد، اما به حسن خلق می توان.

پنیاکوو:قمارباز به ترتیب چهاردارایی خود را ازدست می دهد:پول،وقت،جوانی،زندگی.

شکسپیر:تواضع، نردبان بزرگی وبلندی است.

امام علی (ع):خط زبان است و زبان بیان خرد است.

بو علی سینا:اگر می خواهی که مردمان تورا دوست دارند درمعامله ستم مکن و دروغ مگو وبه زبان خود کسی رامرنجان.

خنلون:اگر تمام سعی و کوشش خودرا صرف انجام وظیفه کنیم،می توانیم به سعادت خود یقین داشته باشیم.

سقراط: برای دوست خود یک دفعه تمام محبت خودرا ظاهر مکن زیرا هروقت اندک تغییری مشاهده کرد تو را دشمن می دارد.

حضرت عیسی(ع):آنکه درقلیل خائن بود درکثیر نیز خائن بود.

چارلی چاپلین : برهنگی ، بیماری عصر ماست.

ساموئل اسمایلز:برای زن خوب ، افکار بلند و اندیشه های باز، بهتراز لباسهای زیباست.

بالذاک:خانه بدون زن عفیف ، همچو گورستان است.

ارسطو:برنده ترین سلاح یک زن تقوا ونجابت اوست.

روسو:اگرمردی راشناختی ،فردی را شناخته ای و اگر با زنی آشنا شدی، خانواده ای راشناخته ای .

اقلیدس: زن خوب، زنی است که از همه اشیا ء قیمتی و مدرن خانه برای شوهرش پرارزش تر باشد.

ویل دورانت،‌زن از مردشکیبا تراست. گرچه شجاعت مرد درکارهای خطیر و بحرانی زندگی بیشتر است اما تحمل دائمی و روزانه زن درمقابل ناراحتی های جزیی بیشماراست.

میلتون: زن،زیبا ترین و باارزش ترین تحفة آسمانی است.

ساموئل اسمایلز:همسر خوب، بهترین یاور درصحرای سنگلاخ و پرمخاطره زندگی است.

کنفوسیوس:هرچیزی که درزندگی من یافت می شود نتیجة صمیمیت و همکاری زن من است.

حضرت فاطمه(س):درخدمت مادرباش زیرا بهشت زیر پای مادر است.

فردریش نون: زنان خود را به احترام بنگرید،آنها گلهای آسمانی رادرحیات زمین می کارند و جامه دلپذیر و زیبای محبت و پرده عفاف ،احساسات لطیف رامی پرورانند.

آگوست کنت: شرم برای زن زیبایی و برای مرد فضیلت است

اُرد بزرگ : رهسپردن (سفر) ، نای روان است برای اندیشه و آرمان بزرگ فردا .


ژری تایلر: زندگی مانند لبخند ژو د است، در نظر اول به روی بیننده تبسّم می کند، امّا اگر در او دقیق شوی می گرید


اُرد بزرگ : سرود زندگی تپش هایی پیگیر و کشیده دارد .


ژوبر : اطفال بیشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و عیب جویی .


ارد بزرگ : سختی های بزرگ به آدمی نیرویی دو چندان می بخشد .


فردریش نیچه :آرامش مدام نیز کسل کننده است. گاهی طوفان هم لازم است.


فردوسی خردمند : آنکه آفریننده و با فر است در این جهان رنج های بسیار خواهد خورد .


ژوزف رو : کوههای عظیم پر از چشمه اند و قلبهای بزرگ پر از اشک .


اُرد بزرگ : سربازان در دوسوی میدان آورد و ستیز ، بر سر هنگام و دم ... در حال بازی اند .


ژان یل توله : براستی که ابلهان انسانهای خوشبختی هستند ، زیرا که هرگز پی به تنهایی خود نمی برند .


اُرد بزرگ : بی باکی گله ، از برای چوپانی بیدار است .


زرتشت : خدمت به خلق وظیفه نیست بلکه لذت است.

نیچه : با هر که بدی کردی تا دم ... از او بیندیش .


اُرد بزرگ : شورشهای آدمیان ، با بسامدهای (امواج) پر نیروی کیهان خیلی زود به سامانه درست خویش باز می گردد .


ژرژسیون : علت اینکه زنبورها این قدر وزوز می کنند این است که بلد نیستند حرف بزنند .


ارد بزرگ : شکست های زندگی ، درهای پیروزی را می گشاید و خودپسندی درهای پیروزی را یکی پس از دیگری می بندد .


فردریش نیچه :آزادی ابر انسان تنها در صورتی واقعی است که در زمان فراشد و در ساختن آینده یی بر پایه گذشته عملی شود.


دن مارکی :خوشبختی میان پرده بدبختی است.


فردوسی خردمند : فرمان ایزد به جهانداران داد و دهش است .